FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Analiza finansowa w Business Intelligence

Rola BI w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Dane w analizie finansowej dostępne od ręki

Usprawnienie realizacji celów analizy finansowej

Rodzaje analizy finansowej w formie raportów wizualnych

Jak sprawnie przeprowadzać analizę finansową?

Działy finansowe są zalane terabajtami danych napływającymi z arkuszy kalkulacyjnych, faktur, dzienników, długo by wyliczać. Na pierwszy rzut oka taka obfitość danych może wydawać się prawdziwą kopalnią złota. Z jednej strony to prawda, ale z drugiej strony surowe dane nie mają jeszcze wartości.

Niestety, ze względu na problemy z danymi personalnymi i różnymi formatami danych rozmieszczonymi w wielu lokalizacjach, wydobycie z nich wartości może być trudne. Nic dziwnego, jak podaje Inc.com, aż 73% danych firm pozostaje niewykorzystanych do analiz. Jak więc lepiej wykorzystywać dane?

Korzystanie z odpowiedniej technologii jest niezbędne. Zwiększy zyski firmy, pod warunkiem, że wybierzesz i wdrożysz odpowiednie dla Twojej organizacji narzędzia Business Intelligence (BI). W tym artykule dowiesz się, jaką rolę odgrywa BI w szeroko pojętych finansach i jak możesz w pełni to wykorzystać. Analiza finansowa, w rozumieniu finansów przedsiębiorstwa jak i zarządzania produktami i usługami finansowymi, wiąże się z analizą podobnych wskaźników.

Rola BI w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

BI odnosi się do praktyk i technologii stosowanych przez organizacje do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania wartości wyodrębnionej z istniejących informacji. Mówiąc najprościej, wszystko sprowadza się do przekształcenia danych w zrozumiałe informacje, w celu lepszego podejmowania decyzji biznesowych za pomocą wizualizacji, raportowania, analiz predykcyjnych i innych funkcji BI. Oprogramowanie BI stanowi tło dla analityki finansowej i pomaga odpowiedzieć na pytania „dlaczego”, w oparciu o prawdziwe i aktualne informacje. Narzędzia BI i myślenie analityczne to „mikstura mocy”. Dzięki temu połączenia, CFO mogą śledzić historyczną, aktualną i prognozowaną sytuację firmy.

Jest to szczególnie ważne dla branży finansowej, ponieważ narzędzia BI i analityka są instrumentami, które pomagają nam wyraźniej widzieć rzeczywistość. BI pomaga wypełniać specyficzną misję każdej konkretnej organizacji świadczącej usługi finansowe lub działu finansowego. Chociaż narzędzia BI różnią się w zależności od tego, czy są zaprojektowane do zarządzania majątkiem przez inwestycje, ubezpieczenia czy bankowość, naszym zdaniem istnieją pewne uniwersalne zalety korzystania z BI i analityki w finansach.

BI ogranicza ryzyka

Zarządzanie niepewnością było zawsze najwyższym priorytetem dla branż finansowych. Zarządzanie ryzykiem, przed którym stoi wyspecjalizowany dział finansów firmy lub odrębne instytucje finansowe, opiera się na podejściu zintegrowanym, obejmującym technologie wbudowane w codzienne operacje biznesowe. Narzędzia BI to jedno z wielu rozwiązań wydobywających rzeczywiste informacje, które pozwalają działać na danych dotyczących oceny reputacji firmy, kwestii bezpieczeństwa, wymagań regulacyjnych i zachowań klientów. Na przykład, śledząc zachowania klientów, można zapobiegać oszustwom finansowym. Śledzenia zachowań pracowników mogą być skuteczne w zapewnianiu zgodności z przepisami i przeciwdziałaniu potencjalnym zagrożeniom wewnętrznym. Uzupełniając istniejące dane o dodatkowe informacje w kontekście ekonomicznym, organizacja ma pełniejszy obraz analizy swoich przepływów gotówkowych czy portfela kredytowego i wyraźnie widzi wszelkie słabe lub mocne strony.

BI wspiera zarządzanie wydajnością

Dla dostawców usług finansowych kluczowe znaczenie ma synchronizacja procesów w celu prowadzenia bezpiecznych operacji finansowych. Dla CFO istotne jest zapewnienie cashflow. Działania te wymagają ogólnej sprawności organizacyjnej. Narzędzia BI umożliwiają stałą komunikację systemu między użytkownikami informacji transakcyjnych, a także ujednolicone udostępnianie danych i automatyczne raportowanie, a wszystko to poprzez przejrzyste dashboardy KPI i korelacjami metryk.

kpi dashboard

Inną zaletą narzędzi BI są możliwości zarządzania wydajnością. Dane, które masz w swoim systemie, mogą zidentyfikować każdy punkt wydajności biznesowej na każdym poziomie w jednym wyniku, w tym procedury operacyjne, produktywność zespołów, wzorce zarządzania klientami, wydajność technologii itp. Pozwala to na przejrzystą kontrolę kondycji organizacji i przedstawia skuteczność każdej procedury operacyjnej.

Na przykład, analizując wydajność pracowników mających kontakt z klientem (sprzedawcy, personel obsługi klienta itp.), możesz poprawić wrażenia klienta w punkcie kontaktu, zachowując jednocześnie wydajność.

BI pomaga ulepszać produkty i usługi finansowe

Zarządzanie pieniędzmi zmienia się wraz z globalnymi trendami personalizacji wszelkich produktów. W przypadku usług BFSI (bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych) generujących ogromne ilości danych, ważne jest, aby szybko i w ukierunkowany sposób nadać im znaczenie dla różnorodnych segmentów. Potencjał technologii BI to nadrzędna zasada: Data on Demand, która zapewnia dostęp od ręki do danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz zobaczyć, gdzie faktycznie znajduje się firma, zidentyfikować czynniki napędzające wartość i rozwój, a następnie monitorować finansowe/niefinansowe KPI pod ich kątem. Dobrze przygotowane rozwiązanie BI sprawi, że analiza w czasie rzeczywistym jest szybka i adekwatna do sytuacji. Pozwala na analizę korelacji między inwestycjami a rentownością w wielu wymiarach organizacji finansowej (produkty, klienci, usługi, kanały) w celu dalszej strategii wyceny lub optymalizacji wzrostu. W rezultacie organizacje finansowe mają solidne podstawy do wejścia na rynek i lepsze ogólne usługi finansowe.

BI umożliwia zrozumienie klientów i partnerów biznesowych

Zrozumienie doświadczeń klientów staje się nowym punktem odniesienia dla instytucji finansowych i w zasadzie każdej firmy. Twoi klienci i partnerzy mają swoje oczekiwania, ale czy naprawdę wiesz, jakie one są? Badanie doświadczeń klientów w finansach powinno przede wszystkim przestać polegać na zgadywaniu. Wykorzystując informacje typowe, takie jak: profilowanie klientów, wzorce zachowań, nastrojów; aplikacje BI umożliwiają dostawcom usług finansowych wydobycie pragmatycznego wglądu w to, czego Twoi klienci (a także partnerzy) naprawdę oczekują od Twoich usług. Czy to bardziej elastyczne oferty pożyczkowe, uproszczone modele finansowe, czy przejrzyste raporty, ostatecznie klienci starają się zrozumieć, jak działają ich pieniądze.

Właściwe zastosowanie BI w połączeniu z finansowymi metodami analitycznymi, może stać się zwizualizowanym planem strategii obsługi klienta. Uzbrojone w odpowiednio przetworzone dane, organizacje finansowe mogą ulepszyć swoje docelowe produkty i usługi, spersonalizować kampanie marketingowe i pozostać na czele konkurencji, a w rezultacie zwiększyć rentowność. Mogą również śledzić poszczególne strumienie przychodów, aby zobaczyć, które produkty i usługi nie reagują na nastroje klientów, a które są bardziej opłacalne.

Powstaje więc pytanie jak uzbroić stosowane metody analiz finansowych w odpowiednio dobrane narzędzia BI? Zacznijmy od początku czyli od źródeł danych.

Dane w analizie finansowej dostępne od ręki

W celu całościowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa korzystasz z wielu źródeł informacji. W przypadku analizy finansowej przedsiębiorstwa, podstawowe dane dostępne są przede wszystkim w raportach finansowych: bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Jednak w praktyce potrzebne są także informacje dodatkowe. Szczególnie przydatne bywają raporty z poszczególnych działów. Warto w pełni korzystać także z zestawienia informacji dotyczących inwestycji, materiałów czy wartości niematerialnych i prawnych. Uzupełnieniem mogą być jednostkowe raporty dotyczące konkretnych zdarzeń w firmie. Dzięki wykorzystaniu dużej ilości źródeł możliwe jest dokładniejsze zobrazowanie tego, co dzieje się wewnątrz przedsiębiorstwa. Dotyczy to w szczególności struktury budżetów poszczególnych działów oraz osiągania założonych wcześniej wyników finansowych.

W przypadku instytucji finansowych do analizy finansowej zaliczamy potężne ilości danych z aplikacji bankowych, raportów numerycznych etc. Określenia pełnej sytuacji finansowej staje się coraz bardziej skomplikowane.

Narzędzia BI (takie jak Alteryx) łączą dane z wielu źródeł w jeden płynny przepływ, który można modyfikować.

Usprawnienie realizacji celów analizy finansowej

Analiza finansowa może służyć kilku różnym celom. Przede wszystkim jest to sposób na nadzorowanie aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zwiększenie świadomości, na jakim etapie się ono znajduje. Ocena kondycji finansowej umożliwia podejmowanie istotnych decyzji o przyszłości poszczególnych inwestycji oraz projektów. Jest też podstawą do oceny realizowanych planów.

Rodzaje analizy finansowej w formie raportów wizualnych

Wyniki analizy finansowej służą w dużej mierze do oceny działalności przedsiębiorstwa, zarówno w przypadku analizy wstępnej, jak i dokładnej analizy finansowej. Wizualne przedstawienie danych za pomocą takich narzędzi jak Tableau, Power BI czy darmowy Google Data Studio, jeżeli jest łączy estetykę i znajomość statystyki, zwiększa wartość, jaką analityka może potencjalnie wnieść do biznesowych.

Badania dowodzą, że 65% osób to wzrokowcy, wizualizowane informacje są więc znacznie lepiej percepowane. Wizualna reprezentacja Twoich liczb przypomina raportowanie KPI, poziomy ryzyka, trendy danych transakcyjnych, przepływy finansowe, śledzenie zysków i wydatków poprzez łączenie danych na temat usług, co prowadzi do podejmowania decyzji opartych na faktach.

Przedstawiamy przykłady analizy finansowej w postaci dashboardów.

Wielowymiarowa analiza finansowa

Duża ilość danych i informacji jest niezwykle trudna do jednoznacznej oceny. Na szczęście systemy Business Intelligence pozwalają dziś efektywnie prowadzić wielowymiarową analizę finansową. Na podstawie skomplikowanych algorytmów wraz z wykorzystaniem wielu metod statystycznych, możliwe jest wykonanie wyczerpującej analizy prowadzonej przy pomocy dashboardów finansowych. Pozwala ona najpełniej opisać działanie przedsiębiorstwa pod kątem finansowym oraz osiągane wyniki. Automatycznie wyliczane wskaźniki ułatwiają szybką ocenę wszystkich aspektów raportu. Na podstawie tak opracowanych wyników, dużo łatwiej jest podjąć kluczowe i ważne decyzje odnośnie całego przedsiębiorstwa. Z pewnością szybko docenisz wygodę płynącą z tak dokładnych, a jednocześnie szybkich analiz automatycznych jak na poniższym interaktywnym dashboardzie.

wielowymiarowe wyniki finansowe

Bilans a analiza finansowa

Sprawozdania finansowe zaczynają się najczęściej od bilansu. W nim zawarte są wartości poszczególnych składników majątku (aktywów) oraz struktura zadłużenia (pasywa i kapitał własny). Ten dokument można przeglądać na dwa podstawowe sposoby. Analiza pionowa służy do określenia struktury majątku firmy. Łatwo określisz, jaka część aktywów jest łatwo zbywalna (zapasy, gotówka, papiery wartościowe, aktywa obrotowe), a jaka nie ma fizycznego odzwierciedlenia (wartości niematerialne i prawne, jak marka, patenty itd.). Ich analiza pozwala określić wskaźnik zadłużenia oraz płynność finansową, czyli ile środków pieniężnych jest do dyspozycji.

Drugi sposób, analiza pozioma, pozwala określić zmianę poszczególnych składników w czasie. Jest to bardzo ważne do oceny rozwoju przedsiębiorstwa w przeszłości.

Na poniższym dashboardzie widzimy w jednym miejscu wpływy i należności, dostępny kapitał. Możemy szybko analizować poszczególne elementy zadłużenia i aktualne aktywa.

bilans dashboard

 

Rachunek zysków i strat a analiza finansowa

Wyniki finansowe przedsiębiorstwa to nie tylko bilans, ale także zyski oraz płynność. Jednak wiele osób interesuje się przede wszystkim rachunkiem zysków i strat (inaczej wynik finansowy), ponieważ przekazuje on informacje o zysku, jaki zanotowało przedsiębiorstwo w swojej branży. Doświadczony dyrektor finansowy jednak zdaje sobie sprawę, jak wiele istotnych szczegółów w takim raporcie nie jest ujmowanych. Nadal jest to jednak podstawowy dokument do oceny skuteczności działań firmy. Na jego podstawie analiza pozwala określić istotne wskaźniki.

Rachunek przepływów pieniężnych a analiza finansowa

Dla działu finansowego mniej ważny jest zysk spółki, a dużo ważniejszy stan konta w banku. Przepływy pieniężne dotyczą faktycznych transakcji i ułatwiają ocenę zmian w kapitale, jakim przedsiębiorstwo faktycznie dysponuje. Dlatego też w wielu przypadkach te informacje są na pierwszym miejscu.

cashflow dashboard

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na podstawie innych źródeł

Wspomniane powyżej źródła informacji dotyczą całego przedsiębiorstwa, przez co są ogólne i dostarczają tylko podstawowych, ramowych informacji. W celu analizy funkcjonowania poszczególnych działów firmy potrzebna jest analiza także innych dokumentów.

Analiza finansowa na bieżąco

Bardzo ważna jest też analiza bieżąca, która pozwala reagować od razu po wykryciu jakichkolwiek nieprawidłowości w porównaniu do założonego modelu. Wspomniana analiza finansowa w czasie rzeczywistym, możliwa jest przy odpowiednim zastosowaniu narzędzi. Jeżeli zastanawiasz się jakie narzędzia zastosować, by w sposób automatyczny pozyskiwać aktualne dane z różnorodnych źródeł, możesz się umówić na bezpłatną konsultację.

bezplatna konsultacja vizyble

Jak sprawnie przeprowadzać analizę finansową przedsiębiorstwa w BI?

Podejmowanie decyzji nie jest procesem odosobnionym. Nawet najlepsze w swojej klasie rozwiązania BI są bezużyteczne, jeśli nie są stosowane na każdym poziomie organizacji. To, co z pewnością mogą zrobić odpowiednie narzędzia BI, to zdobycie niezbędnych informacji, a następnie wsparcie strategii.

Dzięki skonsolidowanym narzędziom analitycznym BI, które są połączone z metodami analizy finansowej, analitycy usług finansowych i analitycy danych mogą korzystać z danych i powiązanych zasobów w celu uzyskania wglądu biznesowego w czasie rzeczywistym. Warto rozważyć rozwiązania chmurowe, ETL i ELT. Synergia między nimi pozwala na żywą wizualną reprezentację danych, aktualizowanie odpowiednich zestawów danych, stosowanie analiz preskryptywnych i predykcyjnych oraz raportowanie informacji historycznych i bieżących.

W ten sposób za pomocą jednego kliknięcia możesz uzyskać przykładowo wskaźniki zadłużenia, wskaźnik pokrycia aktywów, czy dowolne inne wskaźniki finansowe. Program komputerowy sam pobierze z bazy danych odpowiednie kwoty i wyliczy z nich pożądane wartości. Dzięki temu przeprowadzanie nawet zaawansowanych, wielowymiarowych analiz finansowych będzie możliwe w kilka minut, a nie tygodni.

Aktualności

5 kroków – połączenie Google Sheets i Tableau bez konektora

Aktualności

Business Intelligence w księgowości

X