REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 

1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej vizyble.com (zwanej dalej „Stroną”).

2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Vizyble Sp zo.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach 40-012, ul. Św. Jana 11/4, KRS: 0000773250 NIP: 6342951919 REGON: 382629012 (zwany dalej „Usługodawcą”).

3. Z Usługodawcą można skontaktować się za pośrednictwem:

poczty e-mail: info@vizyble.com;

telefonicznie: 664 007 013;

korespondencyjnie na adres: Vizyble Sp zo.o. Sp.k., 40-012 Katowice, ul. Św. Jana 11/4;

4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 06.06.2022.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 

1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej.

2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne:

szkolenia on-line;

zapis do newslettera z informacjami handlowymi;

zapis na webinar;

zapis do bazy wiedzy;

zapis na darmową konsultację;

dostęp do darmowych materiałów w formie treści cyfrowych (ebook, nagranie webinar’a);

3. Wszystkie publikowane na Stronie materiały mają charakter informacyjny.

4. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

 

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony Usługobiorca powinien posiadać:

urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym;

przeglądarkę internetową;

pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupu szkolenia on-line na Stronie;

adres poczty e-mail, w celu zapisania się na newsletter, na webinar, do bazy wiedzy, na darmową konsultację, pobrania darmowych materiałów, w celu dokonania zakupu szkolenia on-line na Stronie.

2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

 

Art. 4. [Szkolenie on-line]

 

Rejestracja na szkolenie online:

1. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Usługobiorcę obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Wyślij zgłoszenie”, dokonaniu zapłaty za wybrane szkolenie oraz e-mailowym potwierdzeniu zapisu na listę uczestników wysłanym przez Usługodawcę.

3. Warunkiem realizacji usługi szkoleniowej jest zapłata za szkolenie na podstawie faktury proformy otrzymywanej przez Usługobiorcę na podany adres e-mail. Termin na zapłatę wynosi 1 dzień, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje. Zapłatę uważa się za dokonaną z dniem zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.

 

Dokonywanie płatności:

1. Usługodawca umożliwia zapłatę przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

2. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy.

 

Pozostałe informacje:

1. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami netto.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności:

Usługobiorca podał nieprawdziwe dane;

Usługobiorca nie opłacił zamówienia w terminie.

 

Art. 5. [Newsletter]

 

1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa, a skorzystanie z niej dobrowolne. Przesyłany przez Usługodawcę newsletter zawiera informacje o charakterze marketingowym i handlowym. Zapisując się na newsletter Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

2. W każdej chwili można zrezygnować z newslettera korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą mailowo :info@vizyble.com.

 

Art. 6. [Webinar]

 

1. Usługa szkoleniowa – webinar jest darmowa, a skorzystanie z niej dobrowolne.

2. Zapis na webinar odbywa się za pośrednictwem określonego formularza.

3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne, by Usługobiorca zapisać się na webinar.

 

Art. 7. [Baza wiedzy]

 

1. Usługa w postaci subskrypcji do bazy wiedzy jest darmowa, a skorzystanie z niej dobrowolne. Polega ona na dostępie do darmowych materiałów na temat użytkowania Tableau.

2. Aby zrezygnować z Bazy Wiedzy Usługobiorca może skorzystać z maila: info@vizyble.com

 

Art. 8. [Darmowa konsultacja]

 

1. Za pośrednictwem Strony Usługobiorca może skorzystać z 15 minut darmowej konsultacji na wybrany temat związany z analizą danych.

2. W celu skorzystania z konsultacji Usługobiorca musi wypełnić formularz i podać: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

 

Art.9. [Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy]

 

1. Usługobiorca będący konsumentem nie ma prawa odstąpić od umowy, której przedmiotem jest usługa szkoleniowa, która została wykonana za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W innych przypadkach Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny.

2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Usługobiorca zobligowany jest do złożenia Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia woli w tym przedmiocie. Usługobiorca może skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjnie – drogą pocztową Usługodawcy wiadomość z podaniem danych (imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o terminie szkolenia z jednoznacznym oświadczeniem, iż odstępują Państwo od umowy.

3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli Usługobiorca złoży Usługodawcy przed jego upływem, oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na rachunek bankowy Usługobiorcy.

 

Art.10. [Uprawnienia konsumenta w związku z brakiem zgodności z umową]

 

1.  Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

2.  Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

3. Domniemania określone w ust. 1 i 2 nie będą miały zastosowania, jeżeli:

a) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy

b) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku

3. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową:

a) Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową

b) Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

c) Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

– doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

– Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową,

– brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,

– brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do doprowadzenia do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową,

– z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

d) Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

 

Art. 11. [Postępowanie reklamacyjne]

 

1. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia można kierować na adres: info@vizyble.com

3. Reklamacja powinna zawierać:

Imię oraz adres e-mail Usługobiorcy;

Dokładny opis i powód reklamacji;

Żądania, propozycje i wnioski Usługobiorcy;

4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień złożenia odpowiedzi drogą mailową przez Usługodawcę .

 

Art. 12. [Rozwiązywanie sporów]

 

1. Akceptując ten regulamin Usługobiorca zgadza się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przez Usługodawcę lub Usługobiorcę. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.

2. W przypadku świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Usługobiorcy ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.

3. Usługobiorca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Można to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

Art. 13. [Ochrona danych osobowych]

 

Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://vizyble.com/polityka-prywatnosci/

 

Art. 14. [Wzór formularza odstąpienia od umowy]

 

wzór oświadczenia:

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Aktualizacja: 23.06.2023