Całkowity koszt uruchomienia i posiadania rozwiązania klasy Business Intelligence jest oczywiście policzalny i dziś przedstawimy nasze podejście do wyceny projektów wdrożeniowych. Każda osoba, która stoi przez wyzwaniem zebrania wszystkich kosztów w celu budowy scenariusza biznesowego, znajdzie na tej stronie przydatne informacje. Wierzymy, że solidnie przygotowana analiza kosztów będzie mocnym argumentem w dyskusji z zarządem, której zwieńczeniem będzie pozytywna decyzja o realizacji wdrożenia. Oczywiście koszt to jedna strona równania. Druga to zyski i korzyści.

 1. W jaki sposób Vizyble pomaga obniżyć koszty wdrożenia Business Intelligence?
 2. Total Cost of Ownership (TCO) projektu Business Intelligence
 3. Po co nam ustalenie całkowitego kosztu posiadania systemu Business Intelligence?
 4. Co składa się na całkowity koszt uruchomienia?

W jaki sposób Vizyble pomaga obniżyć koszty wdrożenia Business Intelligence?

Wdrożenie BI to klasyczny projekt, w którym niektóre założenia są obarczone ryzykami. Dzięki doświadczeniu konsultantów Vizyble w obszarze analizy controllingu, sprzedaży i marketingu minimalizujemy ryzyka prowadzonego projektu, bo rozumiemy biznes po drugiej stronie. Określamy warunki i oczekiwania zarówno od siebie, jak i klienta.

Największe wyzwania podczas wdrożenia nie pochodzą ze stopnia skomplikowania wizualizacji czy złożoności raportowania, a z niskiej jakości danych. W wielu organizacjach brakuje precyzyjnych danych i duża część prac związana jest z procesem ETL (Extract-Transform-Load). Pomagamy ograniczyć koszty wdrożenia, doradzamy, w jaki sposób zadbać o jakość danych. Jeżeli nawet Twoja organizacja nie jest jeszcze gotowa na wdrożenie Business Intelligence, skorzystaj już teraz z bezpłatnej konsultacji, by lepiej przygotować się na przyszłość.

Jeśli jakość danych źródłowych jest bardzo dobra i występuje standaryzacja danych w całej firmie, koszty wdrożenia systemu Business Intelligence będą niższe. W przeciwnym wypadku oszacowanie kosztu jest trudniejsze. W szczególnych przypadkach rekomendujemy audyt przedwdrożeniowy, aby zrozumieć, w jaki sposób Klient podchodzi do procesu analizy danych, a następnie sugerujemy przeprowadzenie warsztatu Proof of Concept (PoC). Audyt pozwala zdefiniować obszary ryzyka oraz ustalić poziom gotowości do wdrożenia, a przez to możemy bardziej precyzyjnie podejść do wyceny zadań. Warsztat PoC daje próbkę wartości z wdrożenia i buduje przekonanie, że projekt ma sens, a my jako wykonawca zdolność do jego realizacji.

Na początku projektu ważne jest określenie podstawowych korzyści i celów wdrożenia. W Vizyble posługujemy się często metodą warsztatu kick-off, na którym wspólnie z całym zespołem projektowym uzgadniamy, w jaki sposób projekt ułatwi śledzenie kluczowych wskaźników efektywności organizacji i jaki będzie miał wpływ na codzienną pracę każdego uczestnika procesów biznesowych. Definiujemy w ten sposób priorytety dla projektu wdrożeniowego mapując zadania projektowe z korzyściami biznesowymi.

Implementacja koncepcji Business Intelligence wymaga pewnego doświadczenia. Pełne zrozumienie dynamiki danych, zespołów programistycznych i unikalnych wyzwań związanych z łączeniem biznesu, technologii i informacji, tak jak to się dzieje w przypadku BI, wymaga czasu i energii. Generowanie raportów i ich utrzymanie wymaga koordynacji procesów biznesowych na poziomie całego przedsiębiorstwa i dogłębnej wiedzy technicznej. Z tego względu projekty Business Intelligence w Vizyble nadzorują wiodący konsultanci odpowiadający za wdrożenie systemu Business Intelligence.

Wdrożenie to etap najbardziej kosztochłonny, ale trzeba pamiętać o tym, co będzie za rok lub dwa od zamknięcia projektu. Wiele firm decyduje się na budowanie kompetencji wewnątrz organizacji, ale przy posiadaniu wąskiej grupy pracowników o tej specjalizacji może okazać się, że zdobycie kompetencji technicznych będzie obciążające i drogie. Potrzebny więc będzie zewnętrzny, stały konsultant, by wdrażać działania naprawcze i dbać o dalszy rozwój BI. W miarę eksploracji danych i powstawania nowych konkretnych wniosków klienci potrzebują coraz bardziej złożonych raportów, które również przy wsparciu stałego konsultanta mogą być sprawnie wdrażane.

Zapraszamy do kontaktu, bezpłatna konsultacja pomoże nam poznać Twoje potrzeby i wesprzeć Cię niezależnie od tego, na jakim jesteś etapie.

Total Cost of Ownership (TCO) projektu Business Intelligence  

Należy pamiętać, że koszt uruchomienia systemu Business Intelligence nie kończy się wraz z poniesieniem kosztu zakupu licencji i samej instalacji. Nie zaczyna się również wraz z pierwszą fakturą od dostawcy. Koszty będą ponoszone przez cały okres życia rozwiązania aż do jego wyłączenia lub zamiany. Musimy mieć też na uwadze, że koszty mogą mieć charakter bezpośredni, czyli są potwierdzone fakturami, ale mogą mieć też charakter pośredni, czyli jest to najczęściej wartość czasu osób zaangażowanych w realizację projektu po stronie klienta. Ten czas to również koszt, co prawda już poniesiony wraz z wynagrodzeniami, ale należy go częściowo alokować do projektu. W niektórych organizacjach mogą to być całe etaty czy wręcz zespoły. Zatem koszt ten nie jest pomijalny i ma istotny udział.

Po co nam ustalenie całkowitego kosztu posiadania systemu Business Intelligence?

Każda organizacja, która podejmuje swoje decyzje inwestycyjne w sposób racjonalny, będzie chciała znać całkowity koszt uruchomienia systemu Business Intelligence oraz rozwoju i posiadania go na przestrzeni kolejnych lat. Ustalenie TCO robi się ze względu na konieczność:

 1. alokowania zasobów ludzkich i finansowych innymi słowy ustalenia budżetu,
 2. porównania TCO alternatywnych rozwiązań. Rynek Business Intelligence jest pełny różnych alternatyw. Zestawienie TCO może pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji. (Oczywiście nie powinno ono być głównym kryterium!).

TCO można obliczyć jako początkową cenę zakupu powiększoną o koszty eksploatacji przez cały okres eksploatacji aktywów. Obliczanie zwrotu z inwestycji: Całkowity koszt posiadania (czyli wydane pieniądze) jest czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy określaniu zwrotu z inwestycji.

Z naszych doświadczeń koszty projektów potrafią się znacząco różnić. Wpływają na to głównie czynniki efektu skali i poziom zaangażowania.

1. Skala – to główny czynnik, który determinuje wielkość kosztów. Wdrożenie w jednym departamencie będzie kosztowało znacznie mniej niż wdrożenie w całej organizacji. Duża organizacja będzie miała bardziej złożone potrzeby niż organizacja mniejszej wielkości. Skala wpływa na:

 • Liczbę licencji
 • Ilość raportów
 • Cały technologiczny ekosystem

2. Poziom zaangażowania – to jest dylemat pod tytułem „zrobić czy kupić”. W zależności od kultury organizacji czy też budżetu, część firm decyduje się na zrealizowanie wdrożenia własnymi siłami. Pozostałe natomiast wolą oddać wdrożenie w ręce doświadczonej firmy konsultingowej. Ze względu na to, że narzędzia Business Intelligence są obecnie bardzo intuicyjne i łatwe w utrzymaniu, często Klienci zamawiają same szkolenie z użytkowania narzędzia do wizualizacji i raporty próbują rozwijać sami. Takie podejście oczywiście nie powoduje do końca ograniczenia kosztów. Pamiętajmy tutaj o koszcie pośrednim pracy zespołu po stronie Klienta oraz koszcie alternatywnym. Oddanie projektu w ręce specjalistów może okazać się tańsze ze względu na dużo krótszy czas wdrożenia i większą jakość finalnego rozwiązania.

Co zatem składa się na całkowity koszt uruchomienia? 

Uruchomienie rozwiązania wiąże się z największym początkowym zaangażowaniem środków finansowych i zespołu po stronie Klienta. W kolejnych latach koszty z reguły są znacznie niższe, ale to oczywiście zależy od rozwoju systemu w organizacji.

Jeśli spojrzymy na wdrożenie BI jako cykl życia, to możemy wyszczególnić 6 obszarów, które generują koszty: planowanie, licencje/sprzęt, wdrożenie, użytkowanie, utrzymanie, usunięcie. Każdy z nich postaramy się, krótko opisać i wskazać, jakie elementy generują koszty.

cykl życia zasobow IT

Planowanie 

Czas na prowadzenie prac projektowych jeszcze przed samym wdrożeniem. W dużych organizacjach proces wyboru narzędzia jest długotrwały. Rozpoczyna się etap wysyłania zapytań o ustalenie ceny do rynku, zbierane są wymagania od biznesu, dokonywana jest analiza dostępnych rozwiązań i wstępna selekcja poprzedzona testami wewnętrznymi.

Koszt Proof of Concept (PoC) – jeszcze przed właściwym wdrożeniem Klienci decydują się na warsztaty Proof of Concept moderowane przez dostawcę licencji i usług. PoC pozwala w mikroskali w oparciu o konkretny scenariusz pokazać jak przebiega proces projektowania oraz wdrożenia rozwiązania. Daje to Klientowi możliwość przetestowania strony użytkowej systemu BI oraz sprawdzenia dostawcy usług czy wpisuje się w ogólną koncepcję i kulturę. Vizyble rekomenduje PoC, jeśli chcemy zredukować ryzyko i uniknąć dalszych niepotrzebnych kosztów związanych z błędnymi decyzjami. Na tym etapie Klient zdobywa wiedzę, jak wygląda zarządzanie systemem. Samo PoC odbywa się najczęściej na wersjach próbnych licencji, więc nie generuje one dodatkowych kosztów.

Licencje/sprzęt

Software i hardware

Licencje – najczęściej koszt wyznaczamy jako prostą formułę: liczba użytkowników x koszt jednostkowy licencji. Różni dostawcy oprogramowania mają różne modele cenowe. Tableau, dla przykładu, ma różne ceny licencji w zależności od roli użytkownika. Power User czyli rola Creator kosztuje więcej niż konsument raportów czyli Viewer. W przypadku Power BI jest to jeden typ licencji Power BI Pro lub wersja Premium dla nieokreślonej liczby użytkowników.

Sprzęt - w zależności od tego czy decydujemy się na rozwiązanie chmurowe lub on-premise, może pojawić się koszt zakupu sprzętu w celu uruchomienia serwera aplikacji. Użytkownicy pracujący na stacjach roboczych z dużą ilością danych powinni mieć sprzęt o określonych parametrach dających im komfort pracy. Może to się wiązać z wymianą sprzętu.

Cloud - jeśli Klient decyduje się na instalację serwera w chmurze obliczeniowej, należy uwzględnić koszty wykorzystania zasobów do postawienia wirtualnych maszyn i użytkowania innych usług niezbędnych do działania aplikacji.

Wdrożenie

Ten obszar dotyczy zakupu usług, które mogą być wycenione według wartości czasu pracy (Time&Material) lub ustalonej ceny (Fixed Price). Należy też uwzględnić czas pracy zespołu wdrożeniowego po stronie Klienta. Na koszty wdrożenia składają się:

 • Szkolenia – szkolenia mogą dotyczyć różnych grup interesariuszy. Zarówno Power User’ów, jak i administratorów IT, aż po użytkowników końcowych.
 • Konfigurowanie środowiska
 • Instalacja oprogramowania
 • Proces ETL – przygotowanie warstwy danych i modeli danych pod raportowanie
 • Zbieranie wymagań
 • Zarządzanie projektem
 • Projektowanie raportów
 • Testy
 • Dokumentacja
 • Reorganizacja procesów.

Użytkowanie

Czas związany z użytkowaniem systemu. Oczywiście zakładamy, że korzystanie z systemu niesie za sobą wymierne korzyści, które przewyższają koszty. W przeciwnym razie inaczej całe przedsięwzięcie nie miałoby sensu.

Utrzymanie

 • Aktualizacje oprogramowania
 • Obsługa błędów
 • Wsparcie użytkowników
 • Podnoszenie kwalifikacji użytkowników
 • Onboarding nowych pracowników
 • Przechowywanie danych.

Usunięcie/wymiana

Koszty odinstalowania, złomowania.

Podsumowanie 

Przygotowując się do wdrożenia należy skrupulatnie oszacować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie takiego przedsięwzięcia. Strategia, która finalnie przełoży się na Total Cost of Ownership, musi zakładać optymalną konfigurację zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dostosowaną do aktualnej i przyszłej sytuacji firmy. Jeżeli masz wątpliwość, czy dobrze szacujesz koszty wdrożenia BI, chętnie w tym pomożemy.