FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w firmie Vizyble Sp z o.o. sp.k.

Użytkowniku! Informujemy Cię, że jako organizacja działająca pod nazwą: Vizyble Sp z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach, jesteśmy administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”), które nam przekazałeś za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób.

Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu danych, które podzieliliśmy odpowiednio do interesu jaki łączy Cię z naszą organizacją:

1) jeśli jesteś naszym klientem biznesowym, kliknij tutaj („Klienci”)

2) jeśli jesteś naszym kontrahentem i wykonujesz na naszą rzecz umowy, kliknij tutaj („Kontrahenci”)

3) jeśli chciałbyś wziąć udział w prowadzonej przez nas rekrutacji do pracy, kliknij tutaj („Kandydaci do pracy”)

4) jeśli jesteś naszym pracownikiem lub zleceniobiorcą, kliknij tutaj („Pracownicy”)

Gdybyś miał dodatkowe pytania możesz się z nami skontaktować mailowo: info@vizyble.com

Dane Administratora: Vizyble Spółka z o.o. sp.k., ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice

informacja o przetwarzaniu danych dla klientów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KLIENTÓW

 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) zawierania, wykonywania umów oraz świadczenia usług na rzecz klientów przez Administratora;

2) wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z realizacją umów i usług;

3) odszkodowawczych-windykacyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Państwa z zobowiązań na rzecz Administratora;

4) zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami;

5) promocji swoich usług przez Administratora (newsletter mailowy), wyłącznie w przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym celu;

2. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:

1) udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2) zawartych umów lub podjęcia czynności zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) obowiązków prawnych ciążących na administratorze jako stronie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje:

a) zabezpieczenie swoich roszczeń względem kontrahentów;

b) ochronę przed roszczeniami ze strony kontrahentów;

c) prowadzenie przez Administratora swoich wirtualnych profili na internetowych portalach społecznościowych i rozrywkowych i informowania za ich pomocą o usługach, wydarzeniach związanych z działalnością Administratora, zapewnieniem dostępu do tych informacji potencjalnym klientom, tworzeniu społeczności zainteresowanej działalnością Administratora;

3. Odbiorcą Państwa danych mogą być: biuro rachunkowe, usługobiorcy (współpracownicy na zasadzie B2B) oraz instytucje państwowe, uznawane za odbiorców danych.

4. Jeśli zakupili Państwo subskrypcje oprogramowania Tableau Software, Alteryx, Fivetran, Snowflake, Administrator informuje, że w celu wykonania umowy sprzedaży przekaże Państwa dane w postaci: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu do producenta tego oprogramowania, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie następuje na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b RODO jako niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio na stronach producentów oprogramowania:

a) Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

b) Alteryx: https://www.alteryx.com/privacy/

c) Fivetran: https://www.fivetran.com/legal/privacy/

d) Snowflake: https://www.snowflake.com/privacy-policy/

5. Nie jest możliwe określenie jednego terminu usunięcia danych, ze względu na mnogość przepisów prawnych w tym zakresie. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora. Dokumenty związane ze świadczeniem usług mogą być przechowywane przez Administratora przez okres dłuższy niż w zdaniu poprzedzającym ze względu na świadczenia gwarancyjne lub ochronę praw autorskich, związanych z przedmiotem działalności Administratora.

6. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

7. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w związku z zawarciem umowy.

9. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach promocji swoich usług przez Administratora w formie mailowego newslettera, udzielona przez Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.

10. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl

informacja dla kontrahentów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KONTRAHENTÓW

 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) zawierania, wykonywania umów oraz świadczenia usług na rzecz Administratora przez kontrahentów, usługobiorców;

2) wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z realizacją umów i usług;

3) windykacyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez kontrahenta z zobowiązań na rzecz Administratora;

4) zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami (np. praw autorskich);

2. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:

1) zawartych umów lub podjęcia czynności zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) obowiązków prawnych ciążących na administratorze jako stronie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich roszczeń względem kontrahentów oraz ochronę przed roszczeniami ze strony kontrahentów.

3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: biuro rachunkowe oraz współpracownicy Administratora (świadczący usługi na zasadzie B2B).

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora. Dokumenty związane ze świadczeniem usług mogą być przechowywane przez Administratora przez okres dłuższy niż w zdaniu poprzedzającym ze względu na świadczenia gwarancyjne lub ochronę praw autorskich, związanych z przedmiotem działalności Administratora.

5. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

6.Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7.Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w związku z zawarciem umowy.

informacja dla kandydatów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KANDYDATA DLA DO PRACY

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

1) przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO;

2. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi księgowej (biuro rachunkowe) oraz instytucje państwowe, którym Administrator zobligowany jest przekazywać Państwa dane na mocy odrębnych przepisów np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych jest związane z wykonaniem umowy (np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

5. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6.Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

informacja dla pracowników

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dla osób fizycznych świadczących usługi na podstawie umów zlecenia oraz dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

1. Jeśli jesteś pracownikiem i zawarłeś z Administratorem umowę o pracę to twoje dane są przetwarzane w celach:

a) związanych z twoim zatrudnieniem, na podstawie zawartej z tobą umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jako twoim pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich roszczeń oraz ochronę przed roszczeniami.

2. Jeśli jesteś zleceniobiorcą i zawarłeś z Administratorem umowę zlecenia to twoje dane są przetwarzane w celach:

a) podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jako zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich roszczeń oraz ochronę przed roszczeniami.

3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi księgowej (biuro rachunkowe) oraz instytucje państwowe, którym Administrator zobligowany jest przekazywać Państwa dane na mocy odrębnych przepisów np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy.

4. Nie jest możliwe określenie jednego terminu usunięcia Państwa danych, ze względu na mnogość przepisów prawnych w tym zakresie. Niemniej jednak Pracodawca wskazuje, że Państwa dane będą przetrzymywane przez następujące okresy:

a) 3 lata dla danych związanych z dochodzeniem roszczeń ze stosunku pracy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne;

b) 10 lat dla danych dot. roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą w trybie określonym w kodeksie przed takim organem, od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody;

c) 10 lat dla danych związanych z przechowywaniem protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową;

d) 10 lat dla określonych ustawowo danych stanowiących dokumentację osobową pracownika (zatrudnionego przed dniem 1 stycznia 2019 r., względem którego pracodawca skorzystał z uprawnienia do skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej lub zatrudnionego po 1 stycznia 2019 r.) liczonych od daty zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy;

e) 50 lat dla określonych ustawowo danych stanowiących dokumentację osobową pracownika (zatrudnionego przed dniem 1 stycznia 1999 r. lub przed dniem 1 stycznia 2019 r., względem którego pracodawca nie skorzystał z uprawnienia do skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej) liczonych od daty zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy;

f) 12 miesięcy po upływie terminu na odbiór dokumentacji pracowniczej przez pracownika – dla danych stanowiących dokumentację pracowniczą.

5.Posiadają Państwo następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

b) prawo do przenoszenia danych;

c) prawo wniesienia sprzeciwu;

d) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych jest związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z Administratorem (np. umowa o pracę, umowa zlecenia itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6.Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, w szczególności w odniesieniu do danych wskazanych w Kodeksie pracy lub ustawach dot. systemu ubezpieczeń społecznych. Podanie przez Państwa pozostałych danych jest dobrowolne.

7.Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl