FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Table Calculations cz. 1

Jest to seria artykułów poświęconych tematyce Table Calculations. W artykule pierwszym przedstawię, jaki działają kalkulacje Grand Totals oraz Sub-Totals.

Czym są kalkulacje Grand Totals oraz Sub-Totals?

Są to bodaj najprostsze z możliwych dostępnych kalkulacji. Przeprowadzają one operacje agregujące dla kolumn lub/i wierszy. Może być to suma, średnia, wartość minimalna oraz wartość maksymalna. Dodatkowo, mając do dyspozycji podkategorie można również i do nich obliczyć wartości Totals. Całość jest szczególnie użyteczna, nie wymaga ręcznego obliczania wartości ani tworzenia pól kalkulacyjnych. Dodatkowo, można ją w wieloraki sposób formatować.

Użycie najprostszych Table Calculations

Istnieją dwa sposoby, żeby pokazać te kalkulacje na widoku. Można to zrobić przez panel Analytics. Tam znajduje się opcja Totals w kolumnie Summarize. Po przesunięciu okazują się naszym oczom trzy opcje dodania tej kalkulacji.

        Table Calculations

  1. Subtotals – agregacja na poszczególne podkategorie, pokazująca się pod każdą z nich
  2. Column Grand Totals – agregacja kolumn pojawiająca się z lewej lub prawej strony
  3. Row Grand Totals – agregacja wierszy pojawiająca się u góry lub na dole tabeli

    grand totals

Kolejny sposobem dodawania Totals do wizualizacji jest wybór ich z górnego paska. Tam klikamy Analysis -> Totals i wybieramy pożądaną przez nas agregacje.

Tutaj również widoczne są trzy opcje, znajdujące się w panelu Analytics. Dodatkowo jednak, można tutaj znaleźć opcje konfiguracji, niewidoczne z panelu. Wartym nadmienienia jest sytuacja, w której użytkownik dysponuje długą tabelą z wieloma wierszami. Wtedy szczególnie przydatna jest opcja pokazania Totals w lewym górnym rogu dla zapewnienia odpowiedniej czytelności.

Użycie Sub-Totals dla wybranych wymiarów

W momencie wyliczenia Sub-Totals dla interesującego nas wymiaru, możemy natknąć się na sytuację, w której opcja ta jest wyszarzana, jak w przykładzie poniżej.

sub totals

Wystarczy wtedy dodać Sub-Totals do każdego wymiaru przez Analysis -> Totals -> Add All Sub-Totals, a później odznaczyć nieinteresujące na kategorie.

Agregacje i Grand Totals

Wartym zaznaczenia jest, że przy opcji Automatic, Tableau wylicza wartości bez agregacji widocznej na wizualizacji. Używa surowych danych ze źródła. Po wybraniu jednak opcji poniżej, operuje na zagregowanych wartościach.

Rozpatrzmy poniższy przypadek.

grand totals

Rysunek 1. Wartość Grand Total ustawiona na Automatic.

grand totals

Rysunek 2. Wartość Grand Total ustawiona na AVG,

 

Widać zatem wyraźnie, że przykładzie drugim, Tableau wylicza wartości z równania:

równanie

Gdy jednak przy wartości opcji Automatic, wartości wyliczane są z całego zbioru danych na źródle, co daje bliższy prawdzie wynik.

Inne wartości dla Totals przy użyciu komendy Size()

Gdy istnieje potrzeba zawarcia w raporcie jak największej informacji, przy jednoczesnym braku miejsca, przydatne może okazać się kalkulacji z użyciem Size(). Pozwala ona zawrzeć w wierszu Total informacji o wartościach niebędących w samej tabeli.

Dla przykładu:

komenda size

Tak wyglądająca tabela nie wydaje się mieć zbyt dużo sensu. Wartości z poszczególnych wierszy nie sumują się do tego, co jest w Total. Jednak ideą było tutaj zawrzeć dwie różne informacje. W widoku zawarta jest tylko jedna miara, a raczej utworzone wcześniej pole kalkulowane, którego kod wygląda tak:

table calculations

Komenda SIZE() zwraca ilość wierszy w partycji. Jeżeli obliczana jest za pomocą kalkulacji takiej jak Table (across then down), to dla każdego wiersza kalkulacja pokaże maksymalną wartość profitu. Dla Total będzie to równocześnie zsumowana wartość Sales. Tym sposobem można zawrzeć te dwie informację na jednej tabeli, co może oszczędzić sporo miejsca.

Konfiguracja Totals

konfiguracja totals

W powyższym obrazku widzimy dwie opcje konfiguracji, jeżeli chodzi o położenie kolumny/wiersza kalkulacyjnego. Może on się znajdować u góry, na dole, z prawej lub z lewej. Przy rozwinięciu Total All Using, otrzymujemy poniższe opcje:

table calculations

Widać zatem jakiej agregacji ma dokonywać Tableau dla poszczególnego wiersza.

Można również formatować wygląd kolumn i wierszy w panelu, klikając Format, po naciśnięciu PPM.

Kiedy można używać Grand Totals oraz Sub-Totals?

Warunki jakie muszą zostać spełnione przy użyciu obu tych opcji są klarowne i wynikają raczej z charakteru kalkulacji. Warunki to:

  • Muszą występować etykiety Header w kolumnach lub wierszach, tj. musi się znaleźć zmienna Dimension na wizualizacji.
  • Wartości Measure muszą być zagregowane.
  • Zmienne Dimension nie mogą być jako Continuous.

Podsumowanie wprowadzenia do Table Calculations

Tą częścią artykułu przybliżyłem działanie Grand Totals i Sub-Totals. W następnej postaram się rozwinąć kwestie związaną z Quick Table Calculation.

Aktualności

Table Calculations cz. 2 – Quick Table Calculations

Aktualności

Forecast w Tableau – tworzenie oraz opcje konfiguracji 

X